«Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη Θερινή περίοδο έτους 2018

«Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων κατά τις Κυριακές & Αργίες για τη
Θερινή περίοδο έτους 2018 στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως
ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις:
1. α. Των άρθρων 159, 186 (παρ. ΙΙ Δ7 ) του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/7-06-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» .
β. Του άρθρου 18 της υπ'αρ. πρωτ. 276433/10-11-2017 (ΦΕΚ 4038/Β/23-11-2017)
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η 181-17/16.09.2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
γ. Του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα - Διαύγεια και Διατάξεις » .
δ. Του άρθρου 46 του Νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/06-07-1994) «Περί χρονικών ορίων
λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών», όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 12 του Νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/08-08-2013) περί λειτουργίας των

εμπορικών καταστημάτων που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικών λιμένων,
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 (παρ.2) του Β. Διατάγματος 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α/13-09-
1966) περί Κυριακής και ημέρας αργίας αναπαύσεως .
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/23-12-2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων»( ΦΕΚ 240/Α 27-12-2010 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 899 / 76 με τις οποίες ο πρώην Δήμος Αργοστολίου (όπως ίσχυαν
τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977 και έχει χαρακτηριστεί ως
τόπος τουριστικός).
3. To αριθμ. πρωτ. Οικ. 36893/8778/ 27.4.2018 έγγραφό μας προς το Υπουργείο
Τουρισμού για την από του Νόμου προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη του.
4.Το. αριθμ. πρωτ. Οικ. 32673/7748 /17.4.2018 έγγραφο μας προς τις Επαγγελματικές
Οργανώσεις Εργοδοτών και Εργαζομένων.
5. Το από 26/4/2018 έγγραφο του Εμπορικού Συλλόγου Αργοστολίου «Η
Κράνη».
6. Το υπ'αρ. πρωτ. 7864/8-05-2018 έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπουργού Τουρισμού
για την κατ' εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση
στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα διοικητικά όρια του κατά τη χρονική
περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας κατά την τουριστική
περίοδο έτους 2018, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα εμπορικά
καταστήματα που βρίσκονται μέσα στην χερσαία ζώνη τουριστικών λιμένων, σύμφωνα με
το άρθρο 12 του Νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α).
7.Την ανάγκη εξυπηρέτησης της αυξανόμενης τουριστικής κίνησης που εμφανίζεται
ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τροφίμων που
εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα
διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις
ημέρες αργίας, κατά την τουριστική περίοδο έτους 2018, ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , με το εξής ωράριο 08:30 π.μ. -23:00 μ.μ.
2. Εγκρίνουμε την κατ ́ εξαίρεση λειτουργία των τουριστικών καταστημάτων που
εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση στο πρώην Δήμο Αργοστολίου (όπως ίσχυαν τα
διοικητικά όρια του κατά τη χρονική περίοδο 1976-1977) Κεφαλονιάς, τις Κυριακές και τις
ημέρες αργίας κατά την τουριστική περίοδο έτους 2018 ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με το εξής ωράριο : 09:00 π.μ. -23:00 μ.μ.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνίας υπογραφής της μέχρι τη λήξη της
τουριστικής περιόδου, ήτοι: 30 - 11 - 2018.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ