Με μεγάλη καθυστέρηση το Π.Δ. για τους ναυαγοσώστες

Το υπ’ αριθ. 31/2018 Προεδρικό Διάταγμα για τις «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, την υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» συνέπεσε χρονικά με την έναρξη της θερινής περιόδου και καταργεί στην πράξη τις διατάξεις του ΠΔ 23/2000 που ρύθμιζε το ίδιο αντικείμενο.
Με το νέο Διάταγμα επεκτείνεται κατά ένα μήνα η υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την αυτή υποχρέωση για πρόσθετους παραλιακούς χώρους που δεν διαχειρίζονται οι ίδιοι αλλά το Υπουργείο Οικονομικών, υπέχουν την υποχρέωση για προμήθεια πρόσθετων και διαφορετικών από τα μέχρι σήμερα πιο δαπανηρών υλικοτεχνικών μέσων καθώς και υποχρεούνται στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.

Η εφαρμογή των παραπάνω δεν είναι εύκολη, αφού συμπίπτουν με την έναρξη της θερινής περιόδου, ενώ οι Δήμοι επιβαρύνονται οικονομικά χωρίς όμως να υπάρχει ξεκάθαρη πρόβλεψη για τον τρόπο και το ύψος της χρηματοδότησης τους για την επιπρόσθετη αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 11ης Ιουνίου, θα κατατεθεί για έγκριση η μελέτη με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2018, ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 175.000,00€(με ΦΠΑ).
Η παρούσα μελέτη αφορά την Υπηρεσία Ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Κεφαλλονιάς για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ-ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018, όπως αυτές καθορίσθηκαν με το υπ. αριθμ. 212131.4.2/1517/22-05-2018 απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Λιμεναρχείου Kεφαλληνίας, σύμφωνα και με το νέο Π.Δ.:31/2018 /04-04-2018.

Είναι προφανές ότι το νέο Π.Δ. και η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση(αυξάνοντας τις θέσεις των ναυαγοσωστών, τη χρονική περίοδο κάλυψης προσθέτοντας και το μήνα Σεπτέμβριο, και την υποχρέωση ύπαρξης σωστικού σκάφους άνω των 5 μέτρων με το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό) και λίγο πριν την έναρξη της χρονικής περιόδου κατά την οποία ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να παράσχει υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης στις πολυσύχναστες παραλίες του.

Συνεπώς, αν και υποχρεωνόμαστε να συμμορφωθούμε με το νέο Π.Δ. και να καταθέσουμε τη σχετική μελέτη μετά την καθυστερημένη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Λιμεναρχείου, συμφωνούμε ωστόσο με την από 07/06/2017 (αρ. πρωτ. 2053) επιστολή του Προέδρου της ΚΕΔΕ και Δημάρχου Αμαρουσίου, κ. Γιώργου Πατούλη και θεωρούμε ως καλύτερη λύση την αναστολή στην εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 31/2018 για την φετινή περίοδο (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2018) με την ταυτόχρονη επαναφορά σε ισχύ για την ίδια περίοδο των σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 23/2000, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών εκ μέρους των Δήμων και συνακόλουθα η υψίστης σημασίας για όλους μας ασφάλεια των λουομένων.      


Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς,
Αλέξανδρος Παρίσης
     
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Προς κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με το υπ’ αριθ. 31/2018 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018) για τις «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, τη χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, την υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» καταργήθηκαν οι διατάξεις του προγενέστερου π.δ/γματος 23/2000 που ρύθμιζε το ίδιο αντικείμενο, ήτοι τις υποχρεώσεις των εκμεταλλευόμενων λουτρικές εγκαταστάσεις προς την κατεύθυνση της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών. Με το νέο Π.Δ/γμα, του οποίου η έναρξη ισχύος συνέπεσε χρονικά με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, επιβάλλονται μια σειρά από πρόσθετες υποχρεώσεις στους Δήμους της Χώρας για την υλοποίηση της προβλεπόμενης από το Π.Δ/γμα ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι με τις νέες κανονιστικές διατάξεις επεκτείνεται κατά ένα μήνα η υποχρέωση ναυαγοσωστικής κάλυψης, οι Δήμοι αναλαμβάνουν την αυτή υποχρέωση για πρόσθετους παραλιακούς χώρους που δεν διαχειρίζονται οι ίδιοι αλλά το Υπουργείο Οικονομικών, υπέχουν την υποχρέωση για προμήθεια πρόσθετων και διαφορετικών από τα μέχρι σήμερα πιο δαπανηρών υλικοτεχνικών μέσων καθώς και υποχρεούνται στην πρόσληψη επιπλέον προσωπικού (ναυαγοσωστών, συντονιστών, χειριστών σκαφών). Εκτός του μείζονος ζητήματος που προκύπτει από την σοβαρή αυτή νέα οικονομική επιβάρυνση των Δήμων χωρίς τη ρητή πρόβλεψη του ειδικού τρόπου και του ύψους της χρηματοδότησης τους για την επιπρόσθετη αρμοδιότητα που αναλαμβάνουν, τίθεται στην παρούσα χρονική περίοδο και πρακτικό ζήτημα εφαρμογής των νέων κανονιστικών διατάξεων: Η θέσπιση του νέου Π.Δ/γματος έγινε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, όταν δλδ οι Δήμοι είχαν ήδη από καιρό ξεκινήσει τις αναγκαίες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους βάσει του προγενέστερου υπ’ αριθ. 23/2000 Π.Δ/γματος (διαδικασίες προκήρυξης συμβάσεων προμηθειών υλικοτεχνικής υποδομής και υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης, διαδικασίες πρόσληψης ναυαγοσωστών κ.α). 2 Σε πλείστες μάλιστα περιπτώσεις Δήμων οι διαδικασίες στη βάση του προγενέστερου θεσμικού πλαισίου έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή έτειναν να ολοκληρωθούν κατά το χρόνο θέσπισης του νέου Π.Δ/γματος. Στο πλαίσιο αυτής της διαμορφωμένης σήμερα πραγματικής κατάστασης η ματαίωση των μέχρι σήμερα υλοποιημένων ή ώριμων για υλοποίηση διαγωνιστικών διαδικασιών και διαδικασιών πρόσληψης που έλαβαν χώρα στην βάση των προγενέστερων διατάξεων θα καταστεί άκρως επιζήμια για τη διοικητική και οικονομική λειτουργία των Δήμων, αφού θα πρέπει να ανατραπούν νομίμως δημιουργηθείσες νομικές σχέσεις και καταστάσεις. Στην πράξη όμως θα καταστήσει ανέφικτη την παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών μεσούσης της τουριστικής περιόδου, αφού είναι πρακτικά αδύνατο οι Δήμοι να αρχίσουν και να ολοκληρώσουν στον αναγκαίο χρόνο τις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για να ανταποκριθούν στις – νέες αυξημένες- υποχρεώσεις τους από το θεσμικό πλαίσιο του Π.Δ/γματος 31/2018. Ενόψει των ανωτέρω, με την παρούσα επιστολή μου σας ζητώ όπως, κατά την αρμοδιότητά σας, αναστείλετε την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ/γματος 31/2018 για την φετινή περίοδο (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2018) με την ταυτόχρονη επαναφορά σε ισχύ για την ίδια περίοδο των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/γματος 23/2000, προκειμένου να διασφαλιστεί η άρτια ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών εκ μέρους των Δήμων και συνακόλουθα η υψίστης σημασίας για όλους μας ασφάλεια των λουομένων. Με εκτίμηση Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας