375.400 ευρώ από την ΠΙΝ για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμούς χειμάρρων στην Κέρκυρα

375.400 ευρώ από την ΠΙΝ για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμούς χειμάρρων στην Κέρκυρα

Τη σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα και Καθαρισμοί Χειμάρρων Π.Ε. Κέρκυρας», π/υ 375.400 ευρώ ( με ΦΠΑ), υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Η  χρηματοδότηση γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  σε εκτέλεση της με αρ.πρ. 27329/11060/05-04-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη     Ιονίων Νήσων (περί έγκρισης τροποποίησης της διάθεσης πίστωσης, συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ι.Ν.» με Κ.Ε. 2015ΕΠ52200000), σύμφωνα με την οποία για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα και Καθαρισμοί Χειμάρρων Π.Ε. Κέρκυρας» , διατίθεται πίστωση ποσού 375.400 ευρώ.
Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία «ΦΡ.ΚΟΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 55,13%, ήτοι 168.431,58 ευρώ με ΦΠΑ.
Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε οχτώ μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.